ارتباط ترمو دینامیک با امنیت و آزادی در جامعه

ارتباط ترمو دینامیک با امنیت و آزادی در جامعه

یکی از مهمترین بحث های حال حاضر یافتن فرمولی مناسب برای مبارزه با تروریسم است که بتواند   باعث حفظ آزادی های مدنی شود و کنفرانس ضد تروریسم که در مارس 2005 درمادرید برگزار شد

  بیانگر اهمیت این موضوع برای جهانیان است .

از قوانین اول و دوم ترمودینامیک معادلات زیر بدست می آید :

∆Gº=-RTlnk       ,       ∆Gº=∆Ηº-T∆Sº                                                 

از تساوی این دو معادله رابطه زیر بدست می آید :

lnk=-∆Ηº/R(1/T)+∆Sº/R                                                                          

   با توجه به این معادله با افزایشو با کاهشΗº  ثابت تعادل (K ) افزایش می یابدافزایش  درSº∆ همراه با افزایش در حرکات نامنظم است که منجر به درجه آزادی (آزادی) بیشتردرسامانه   می شود و کاهش درΗº∆ همراه با افزایش انرژی اتصال اتم ها در ساختار های مولکو لی می باشد

  که این منجر به پایداری (امنیت) بیشتر در سامانه می شود . در یک دمای معین برای ارزیابیKو   حالت نهایی یک تعادل؛ نوعی سازش بین دو عامل آزادی یعنی∆Sº/R و امنیت یعنی-∆Ηº/R    به وجود  می آید ؛ در اینجا تصویر جالبی از توافقبین آزادی و امنیت ناشی از داشتن تعادل یا پایداری   ترمودینامیکی بدست می آوریم .

  درتجربه بشری جنبه های مختلف امنیت عبارتند از  : سلامت و امنیت خصوصی خانواده ها ؛ کنترل     جمعیت،امنیت در خیابان های شهر؛ مسافر تها و ......... 

 یکی از معانی آزادی این است که فرد هر چیزی را بخواهد انجام دهد ؛ در اجتماع متمدن ما اعتقاد بر  این است که رفتار افراد باید مطابق قوانین طبیعی موجود باشد یعنی هر آنچه که می خواهد انجام دهد در  صورتی که حقوق دیگران را ضایع نکند .

تصویری که از ترمودینامیک ارایه می شود بسیار ساده است :هیچکس نمی تواند حداکثر آزادی و حداکثر   امنیت را با هم داشته باشد؛ آگر آزادی حداکثر باشد امنیت صفر خواهد بودبه عبارتی هر کس هرکاری   را بتواند انجام دهدآن موقع  باعث آسیب به دیگران می شود ؛ از طرفی اگرحداکثر امنیت در جامعه فراهم  باشد؛ آزادی صفر خواهد بود یعنی یک زندگی تحقیر آمیزی را خواهیم داشت .

نگاه دیگر این است که میانگینی از این دو در نظر گرفته شود ؛یعنی می توانیم در قبال ازدست دادن    بخشی از آزادی به بخشی از امنیت دست یابیم ؛ بهترین حالت این است که امنیت مورد نیاز درحدی باشد که بتوانیم یک زندگی سالم و مناسب در کنار دیگرانداشته باشیم که در اینصورت  بخشی                از آزادی که در چهار چوب قانون است حاصل می شود.

/ 0 نظر / 20 بازدید